We waarderen uw keuze voor ons bedrijf!

Wij leveren een top kwaliteit dienstverlening en werk dat is bevestigd door de klanttevredenheidonderzoeken die Find Bedrijven regelmatig uitvoert. De kwaliteit van ons hele bedrijf wordt continu intern door middel van 1e en 2e lijnscontroles getoetst en (extern) door de Raad voor Accreditatie en Certificerende Instelling Normec.

Kwaliteit is een continu proces. We horen graag van u waar we ons kunnen verbeteren! Uw inbreng waarderen wij.

Find Asbestinventarisatie is gecertificeerd, door Normec Certification conform SC540, en beschikt over gekwalificeerde vakdeskundigen welke voortdurend intern en extern  worden getoetst door middel van onaangekondigde en aangekondigde audits. Dit gebeurt zowel op locatie als op het kantoor van Find Bedrijven. Find Inspecties & Analyses is geaccrediteerd door de RvA (Raad voor Accreditatie) conform NEN / ISO 17020 en NEN / ISO 17025. Het personeel van Find Inspecties & Analyses beschikt over alle specifieke vakkennis welke nodig is om de diverse disciplines van Find Inspecties & Analyses correct uit te voeren. De RvA voert de kwaliteitscontrole uit door middel van onaangekondigde audits waarbij specifieke (externe) vakdeskundigen worden ingezet.

Quality

De kwaliteit van de asbestinventarisatie, inspectie en analyse van Find Bedrijven wordt continu bewaakt door de K.A.M. (Kwaliteit, Arbo en Milieu) coördinator welke de kwaliteitssystemen van Find Bedrijven voortdurend controleert en bewaakt. Alle kwaliteitsprocessen worden hierbij gecontroleerd aan de hand van de desbetreffende norm-elementen.

Ring- & interne onderzoeken

Find Bedrijven neemt deel aan alle beschikbare ringonderzoeken, zowel intern als extern. Hierbij worden voor alle verrichtingen van het laboratorium monsters aangeboden met onbekende referentie. De monsters worden vervolgens geanalyseerd conform de vereiste norm. De gevonden waarden worden ingezonden waarna een certificaat wordt afgegeven met de prestatie-index voor de desbetreffende verrichting. Voor het inventariseren van gebouwen en/of objecten worden intern en extern controle bezoeken uitgevoerd om tot een hoog kwaliteits(niveau)besef te komen. Find Inspecties & Analyses en Find Asbestinventarisatie heeft een procedure opgesteld m.b.t de afhandeling van klachten en beroepen. Dit afhandelingsproces is voor elke geïnteresseerde partij opvraagbaar. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@bedrijven.nl.

Algemene voorwaarden Find Vastgoed BV

Algemene voorwaarden Find Inspecties & Analyses BV

Algemene voorwaarden Find Asbestinventarisatie BV