Geachte relatie,

Betreft: Onaangekondigde bijwoningen door de Raad voor Accreditatie tijdens Eindbeoordelingen (NEN 2990:2012) door asbestlaboratoria

Zoals wellicht bekend staan de asbestlaboratoria die Eindbeoordelingen uitvoeren conform NEN 2990:2012 onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).
Onderdeel van dit toezicht betreft het bijwonen door de RvA van eindbeoordelingen na asbestsaneringen.

Met ingang van 1 september 2016 gaat deze systematiek wijzigen voor alle asbestlaboratoria.

Omdat deze aanpassing voor de asbestlaboratoria eveneens gevolgen kunnen hebben voor uw SC-530 gecertificeerd bedrijf, ontvangt u dit bericht.
Per 1 september a.s. zal gedurende een pilotperiode van twee jaar de RvA onaangekondigd de Eindbeoordelingslocaties na afloop van asbestsaneringen gaan bijwonen.
De aard en inhoud van de bijwoningen blijven ongewijzigd.
Echter, de wijziging zal wel gevolgen gaan hebben voor de planning en vooral de intensiteit en accuratesse daarvan.

De systematiek betekent in de praktijk dat de asbestlaboratoria dagelijks uiterlijk 18.00 uur de planning van Eindbeoordelingen voor de volgende dag dienen door te geven.
Hiernaast moeten de volgende wijzigingen direct worden gemeld aan de RvA:

  • Annuleringen
  • Wijziging in aanvangstijd van eindbeoordelingen indien dit twee uur of meer is
  • Op de dag aangenomen opdrachten.

Dit vraagt uiteraard om een nauwgezette / tijdige communicatie tussen uw SC-530 saneringsbedrijf en Milieulaboratorium Find Inspecties & Analyses ter zake.

Vandaar deze update omtrent eindcontroles conform NEN 2990:2012.

Find Inspecties & Analyses – lid van FENELAB – en de RvA zijn in goed overleg tot deze veranderde werkwijze gekomen en zullen tijdens en na afloop van de
pilotperiode met elkaar evalueren. We houden u hiervan op de hoogte.

Overigens geldt deze pilot voor alle laboratoria die conform NEN 2990:2012 Eindbeoordelingen na asbestsaneringen uitvoeren.
De achtergrond van deze aanpassing is te bezien in hoeverre met deze systematiek het vertrouwen in de Eindbeoordelingen verder kan toenemen en “gelijke speelvelden”
kunnen worden gecreëerd.

Bij voorbaat mijn dank voor de attentie en inspanning ter zake.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. E. (Edwin) van der Wal, bedrijfsleider Find Bedrijven.
evanderwal@findbedrijven.nl
Telefonisch bereikbaar: 0513 – 653 318
Webcare: @FindBedrijven

Hopende een ieder op een correcte manier te hebben bijgestaan.

De directie & management Find Bedrijven

Dhr. A. Hoogsteen

Bronmateriaal; Document Fenelab 6FENE-SEC.10319.B
Drs. Edwin Zoontjes (secretaris Fenelab)