Het nieuwe processchema (Bijlage XIIIa) is nu in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking op 1 april 2019. Een van de wijzigingen betreft het opnemen in het inventarisatierapport van ‘verwijderen asbest onder openluchtcondities’.

Dat saneren zonder containment vaker mogelijk wordt is bepaald in artikel 22 van het nieuwe Certificatieschema.
De bepaling biedt duidelijkheid over de vraag wanneer asbest kan worden verwijderd onder ‘openluchtcondities’ en ook als zodanig kan worden opgenomen in het
inventarisatierapport. Dit geldt voor dadelijk voor asbesttoepassingen onder asbestdaken, maar ook voor asbest in een ruimte gedeeltelijk in de open lucht, zoals
balkons of een galerij.

Asbest dat zich direct onder een te verwijderen asbesthoudend dak bevindt, mag in het inventarisatierapport worden opgenomen als een ‘asbesttoepassing die onder
openluchtcondities kan worden verwijderd’.

Onder de huidige Bijlage XIIIa bestond hierover nog onduidelijkheid.

Om zonder containment te kunnen saneren dient:

  • wel altijd sprake te zijn van hechtgebonden asbest;
  • de toepassing moet los liggen of zonder breuk (demontage) verwijderd kunnen worden; en
  • eerst moet het asbesthoudende dak in zijn geheel worden verwijderd.

De tweede toevoeging aan artikel 22 (nieuw) stelt onder welke condities een ruimte kwalificeert als een openluchtsituatie.
Let op: ook bij saneringen in een dergelijk ‘open ruimte’ dient altijd sprake te zijn van hechtgebonden asbest.

Officiële tekst Artikel 22 punt 11 in het nieuwe Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering
Indien bij de asbestinventarisatie hechtgebonden asbesthoudende toepassingen of restanten hiervan zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte die ligt onder een
asbesthoudend dak bestaande uit golfplaten of dakbeschot en deze toepassingen na het verwijderen van dat dak volledig en in direct contact staan met de open lucht,
mogen deze toepassingen in het inventarisatierapport onder de verwijderingstechniek openluchtcondities gerapporteerd worden mits:

  • de toepassingen los liggen of door middel van demontage te verwijderen zijn, waarbij breuk van de asbesttoepassing wordt voorkomen; en
  • in het inventarisatierapport is aangegeven dat voorafgaand aan de verwijdering van deze toepassingen onder openluchtcondities het asbesthoudende dak geheel verwijderd moet zijn.