Een risicobeoordeling is de beoordeling van het blootstellingrisico aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. U kunt hierbij denken aan asbesthoudende wanden waarin geboord moet worden.

Degene die de werkzaamheden uitvoert, wordt hierbij blootgesteld aan asbest en dit dient te worden voorkomen. Een risico-inventarisatie in een niet-sloopsituatie is erop gericht een globale schatting te maken van de potentiële blootstelling aan asbest. Voor bepaling van de actuele blootstelling worden veelal luchtmetingen van de concentratie asbest uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium.

Robuust en gedegen onderzoek

Om de risico’s van asbest(stof) in gebouwen objectief in kaart te kunnen brengen voeren wij asbestrisico-onderzoeken uit. Wanneer er een asbestrisico-onderzoek wordt uitgevoerd, kan er objectief een uitspraak worden gedaan over de risico’s van het asbest in de lucht en/of losse stof. Vaak worden NEN 2991 onderzoeken gedaan als er een vermoeden van een risicovolle asbesttoepassing is.

Bijvoorbeeld niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen, maar ook na bijvoorbeeld na asbestcalamiteiten en branden. Met behulp van gekalibreerde luchtpompen wordt lucht door een filter aangezogen.

Het filter wordt in het laboratorium met behulp van elektronenmicroscopie onderzocht. Het aantal aangetroffen vezels wordt getoetst aan de normwaarden. Hierbij wordt de soort en afmetingen van de vezels geïndexeerd met kengetallen. Middels deze indexatie wordt het wetenschappelijk aangetoonde verschil in gezondheidsrisico van de verschillende soorten asbest en de vezelafmetingen “meegewogen”. Het resultaat van de luchtmetingen wordt dan ook aangegeven in Vezelequivalenten per m3.